Klej do styropianu NK01

NEOTHERM

Nowy produkt

Więcej informacji

 Za­pra­wa Kle­ją­ca do Sty­ro­pia­nu ZKS Ne­oKlej NK 01 słu­ży do przy­kle­ja­nia płyt sty­ro­pia­no­wych pod­czas wy­ko­ny­wa­nia prac ocie­ple­nio­wych. Mo­że być sto­so­wa­na na podło­żach su­ro­wych (be­ton, nie­otyn­ko­wa­ne ścia­ny z ce­gły, pu­sta­ków, blocz­ków ce­ra­micz­nych, si­li­ka­to­wych), otyn­ko­wa­nych (tyn­ki ce­men­to­we i ce­men­to­wo­-wa­pien­ne).

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii: