Klej do zatapiania siatki NK02

NEOTHERM

Nowy produkt

Więcej informacji

Za­pra­wa Kle­ją­ca do Sty­ro­pia­nu i Za­ta­pia­nia Siat­ki WZKS Ne­oKlej NK 02 słu­ży do wy­ko­ny­wa­nia war­stwy zbro­jo­nej pod­czas prac ocie­ple­nio­wych. Mo­że być rów­nież uży­ta ja­ko za­pra­wa kle­ją­ca do przy­kle­ja­nia płyt sty­ro­pia­no­wych (w tym płyt sza­rych i gra­fi­to­wych). Do sto­so­wa­nia na podło­żach su­ro­wych (be­ton, nie­otyn­ko­wa­ne ścia­ny z ce­gły, pu­sta­ków, blocz­ków ce­ra­micz­nych, si­li­ka­to­wych), otyn­ko­wa­nych (tyn­ki ce­men­to­we i ce­men­to­wo­-wa­pien­ne).

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii: